Закон України Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону

Герб України
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про участь громадян в охороні громадського
порядку та державного кордону

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 40, ст.338 )


Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Засади участі громадян в охороні громадського
        порядку і державного кордону
 
   Громадяни України  відповідно  до  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) мають право створювати в установленому цим Законом
порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського
порядку  і  державного  кордону,  сприяння органам місцевого
самоврядування, правоохоронним органам,  Прикордонним  військам
України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у
запобіганні та припиненні  адміністративних  правопорушень  і
злочинів,  захисті  життя  та  здоров'я  громадян, інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань, а також у
рятуванні  людей і майна під час стихійного лиха та інших
надзвичайних обставин (далі - громадські формування з охорони
громадського порядку і державного кордону).
 
   Громадські формування  з  охорони громадського порядку і
державного кордону можуть бути створені на засадах громадської
самодіяльності  як  зведені  загони  громадських  формувань,
спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Прикордонним
військам України, асоціації громадських формувань тощо.
 
Стаття 2. Правова основа діяльності громадських формувань з 
        охорони громадського порядку і державного кордону
 
   Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони
громадського порядку і державного кордону є Конституція України,
цей Закон, інші закони України, акти Президента України і Кабінету
Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського
порядку  і  державного  кордону,  боротьби із злочинністю і
адміністративними правопорушеннями, а також положення (статути)
цих формувань.
 
   Стаття 3. Засади організації та діяльності громадських 
            формувань

   Громадські формування з охорони громадського  порядку  і
державного  кордону  створюються  і  діють  у  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  Прикордонними  військами  України,
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
додержуючись  принципів  гуманізму,  законності,  гласності,
добровільності, додержання прав та свобод людини і громадянина,
прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів
цих формувань.
 
   Координацію діяльності  громадських  формувань  з охорони
громадського порядку і державного кордону здійснюють відповідно
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
 
   Повсякденна (оперативна)   діяльність  таких  формувань
організовується, спрямовується  і  контролюється  відповідними
органами  внутрішніх  справ, підрозділами Прикордонних військ
України.
 
   Громадські формування з охорони громадського  порядку  і
державного кордону не мають права займатися підприємницькою або
іншою діяльністю з метою одержання прибутку.
 
   Використання громадських формувань з охорони громадського
порядку і державного кордону України для виконання завдань, не
передбачених цим Законом, забороняється.


Розділ II
 
 ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 
   Стаття 4. Порядок створення громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону

 
   Громадські формування  з  охорони громадського порядку і
державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем
роботи, навчання або проживання громадян.
 
   Рішення  про  створення громадських формувань з охорони
громадського порядку і державного кордону приймається на зборах
(конференціях)  громадян.  На  збори  можуть  бути запрошені
представники  трудових  колективів,  навчальних  закладів,
правоохоронних органів, підрозділів Прикордонних військ України
та громадськості. Громадські формування з охорони громадського
порядку і державного кордону створюються у складі не менше ніж 10
осіб.
 
   Місцеві державні   адміністрації,   органи   місцевого
самоврядування та правоохоронні органи надають всіляку допомогу та
підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського
порядку і державного кордону.
 
   Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з 
            охорони громадського порядку і державного кордону
 
   Громадське формування  з  охорони громадського порядку і
державного кордону діє на основі положення (статуту) про нього.
 
   Положення (статут)  громадського  формування  з  охорони
громадського порядку і державного кордону повинно містити:
 
   1) назву, мету, завдання громадського формування та його
юридичну адресу;
 
   2) відомості про структуру формування і територію, в межах
якої воно провадитиме свою діяльність;
 
   3) визначення порядку створення та діяльності керівних і
виконавчих органів (штабів, координаційних рад, правлінь), їх
повноважень;
 
   4) умови і порядок прийняття громадян  до  громадського
формування і вибуття з нього;
 
   5) статутні  права  та  обов'язки  членів  громадського
формування;
 
   6) джерела надходження, порядок використання коштів та іншого
майна громадського формування;
 
   7) порядок відшкодування витрат на використання приватного
автомототранспорту або у разі завдання збитків майну  члена
громадського формування під час виконання ним своїх обов'язків;
 
   8) порядок внесення змін і доповнень до положення (статуту);
 
   9) порядок припинення діяльності громадського формування і
вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією.
 
   У положенні (статуті) можуть бути передбачені інші норми, які
стосуються  особливостей  створення і діяльності громадського
формування.
 
   Положення (статут) узгоджується з керівництвом відповідного
територіального органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних
військ України, а також виконавчого органу ради, на території якої
діятиме це громадське формування.
 
   Стаття 6. Реєстрація положення (статуту) громадських 
формувань з охорони громадського порядку
і державного кордону
 
   Для реєстрації громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону  його  засновники  подають  до
відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської,
районної у місті ради за місцем його діяльності рішення про його
створення, підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи
підрозділом  Прикордонних  військ  України, узгоджене з цими
органами  положення (статут), інформацію про склад керівного
органу, а також список членів формування.
 
   У разі якщо діяльність зазначеного громадського формування
поширюється    на    територію    двох   і   більше
адміністративно-територіальних  одиниць,  необхідні  документи
подаються  для реєстрації до відповідного виконавчого органу
сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території
якої буде знаходитися керівний орган такого формування.
 
   Реєстраційний збір зазначеними формуваннями не сплачується.
 
   Реєстраційні документи,  зазначені у частині першій цієї
статті, розглядаються відповідним виконавчим органом сільської,
селищної, міської, районної у місті ради у місячний термін з дня
їх надходження. У разі потреби орган, який здійснює реєстрацію,
проводить  перевірку  відомостей,  зазначених у поданих йому
документах.  Рішення  про  реєстрацію  або  відмову  в  ній
повідомляється засновникові письмово у 10-денний термін з дня
прийняття відповідного рішення.
 
   Під час розгляду питання про реєстрацію мають право бути
присутніми представники зазначеного громадського формування.
 
   Про намір внести зміни до статутних документів після їх
реєстрації громадське формування повідомляє реєструючий орган не
пізніше  ніж  за  5 діб до проведення зборів (конференції)
громадського формування, на якому має розглядатися питання про
внесення таких змін.
 
   Про зміни, внесені до статутних документів після реєстрації,
громадське формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний
термін.
 
   Перереєстрація громадських формувань здійснюється у порядку,
встановленому для їх реєстрації. Після реєстрації громадське
формування набуває статусу юридичної особи.
 
   Стаття 7. Відмова у реєстрації
 
   У реєстрації громадському формуванню з охорони громадського
порядку і державного кордону може бути відмовлено, якщо його
статутні документи суперечать чинному законодавству.
 
   Рішення про відмову у реєстрації повинно містити підстави
такої відмови і може бути оскаржено у встановленому порядку до
суду.
 
   Стаття 8. Припинення діяльності громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону
 
   Діяльність громадського формування з охорони громадського
порядку  і  державного  кордону  може бути припинена шляхом
примусового розпуску або саморозпуску відповідно до закону.
 
   У разі порушення громадським формуванням  вимог  чинного
законодавства щодо його діяльності за заявою реєструючого органу
або прокурора його діяльність може бути заборонена за рішенням
суду у встановленому законом порядку.
 
   Суд розглядає заяву реєструючого органу або прокурора про
заборону діяльності громадського формування і приймає відповідне
рішення у термін до 30 днів з моменту надходження заяви до суду.


Розділ III
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ 
ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ЇХ ЧЛЕНІВ
 
   Стаття 9. Основні завдання громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону
 
   Основними завданнями  громадських  формувань  з  охорони
громадського порядку і державного кордону є:
 
   1) у сфері охорони громадського порядку:
 
   надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні
громадського  порядку  і  громадської  безпеки,  запобіганні
адміністративним проступкам і злочинам;
 
   інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про
вчинені або ті, що готуються, злочини,  місця  концентрації
злочинних угруповань;
 
   сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті
злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави,
підприємств,  установ,  організацій,  громадян  від злочинних
посягань; участь  у  забезпеченні безпеки дорожнього руху та
боротьбі  з  дитячою  бездоглядністю  і  правопорушеннями
неповнолітніх;
 
   2) у сфері охорони державного кордону:
 
   надання допомоги підрозділам Прикордонних військ України у
виявленні та затриманні осіб, які порушили або  намагаються
порушити державний кордон чи провадять іншу протиправну діяльність
на кордоні;
 
   сприяння військовослужбовцям Прикордонних військ України в
охороні державного кордону, виключної (морської) економічної зони
України, а також здійснення контролю за дотриманням  режиму
державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах
пропуску через державний кордон, проведення разом з ними пропуску
громадян до місць відпочинку і роботи;
 
   надання допомоги підрозділам Прикордонних військ України у
виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної
діяльності на кордоні, і вжиття заходів до їх усунення;
 
   участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку поблизу
кордону та за прикордонними інженерними спорудами;
 
   участь у заходах Прикордонних військ України з профілактики
порушень або спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах
пропуску через державний кордон, незаконного переміщення через
державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;
 
   3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:
 
   надання невідкладної  допомоги особам, які потерпіли від
нещасних випадків чи правопорушень;
 
   участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського
порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.
 
   Стаття 10. Права громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону
 
   Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські
формування з охорони громадського порядку і державного кордону та
їх члени мають право:
 
   1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і
державного   кордону   разом   з  працівниками  міліції,
військовослужбовцями Прикордонних військ України, а в сільській
місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень
керівника відповідного органу внутрішніх справ чи  підрозділу
Прикордонних військ України;
 
   2) вживати  спільно  з  працівниками міліції заходів до
припинення адміністративних правопорушень і злочинів;
 
   3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних
органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних
закладах;
 
   4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності,
що беруть участь у заходах, спрямованих на:
 
   ведення індивідуально-профілактичної  роботи  з  особами,
схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;
 
   надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки,
податкового  законодавства,  а  також  пияцтвом, наркоманією,
порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст,
інших населених пунктів;
 
   охорону природи і пам'яток історії та культури;
 
   забезпечення безпеки дорожнього руху;
 
   5) вносити до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від
форм  власності  пропозиції щодо запобігання адміністративним
правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють
їх вчиненню;
 
   6) підтримувати  зв'язки  з  відповідними  громадськими
організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.
 
   Стаття 11. Форми і методи роботи громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону
 
   Громадські формування  з  охорони громадського порядку і
державного кордону проводять свою діяльність під контролем органів
внутрішніх справ, підрозділів Прикордонних військ України шляхом:
 
   1) спільного  з  працівниками  органів внутрішніх справ,
прикордонниками патрулювання і виставлення постів на вулицях,
майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових
портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у
місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що
контролюється Прикордонними військами України, прикордонної смуги;
участі в забезпеченні охорони громадського порядку під  час
проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених
законом, з виконавчими органами місцевого самоврядування;
 
   2) проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах
можливого руху порушників державного кордону, місць їх укриття,
транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з
метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб;
 
   3) участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на
боротьбу з окремими видами правопорушень.
 
   Стаття 12. Членство у громадських формуваннях з охорони 
громадського порядку і державного кордону
 
   Членами громадських формувань з охорони громадського порядку
і державного кордону можуть бути громадяни України, які досягли
18-річного віку, виявили бажання брати участь  у  зміцненні
правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми
діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на
добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.
 
   Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку
та охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об'єднань
та лише після проходження відповідної правової та спеціальної
підготовки в органах внутрішніх справ, підрозділах Прикордонних
військ України і одержання в органі місцевого самоврядування
посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов'язки,
зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Підготовка
членів зазначених громадських формувань здійснюється у порядку, що
встановлюється Міністерством внутрішніх справ України і Державним
комітетом у справах охорони державного кордону України.
 
   Не можуть  бути членами зазначених громадських формувань
особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких
не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та
раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм
і наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено
дієздатними, та інші особи у випадках, передбачених законами
України.
 
   Стаття 13. Обов'язки і права членів громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону
 
   Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону зобов'язані:
 
   1) брати активну участь в охороні громадського порядку і
державного кордону, припиненні адміністративних правопорушень і
злочинів та запобіганні їм;
 
   2) під  час виконання обов'язків з охорони громадського
порядку і державного кордону мати особисте посвідчення члена
громадського формування та нарукавну пов'язку;
 
   3) доставляти в міліцію, в підрозділи Прикордонних військ
України, штаб громадського формування з охорони громадського
порядку  або  громадський  пункт охорони порядку, приміщення
виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили
адміністративне правопорушення, з метою його припинення, якщо
вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи  порушника,
складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі
неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо
складення протоколу є обов'язковим;
 
   4) надавати  у межах наданих їм прав допомогу народним
депутатам України, представникам органів державної влади  та
органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в
цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека  з  боку
правопорушників.
 
   Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в
охороні державного кордону, зобов'язані знати:
 
   1) місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце
розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;
 
   2) режим державного кордону і прикордонний режим, чинне
законодавство з цих питань;
 
   3) зразки документів на право в'їзду та перебування громадян
України та інших осіб у районах, що контролюються Прикордонними
військами України, у прикордонній смузі.
 
   Члени громадських  формувань  під  час  виконання  своїх
обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону
після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена громадського
формування мають право:
 
   1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення
адміністративних правопорушень і злочинів, додержання  режиму
державного кордону, в тому числі на територіях, що межують з
державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;
 
   2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і
злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;
 
   3) спільно  з  працівниками органів внутрішніх справ та
військовослужбовцями Прикордонних військ України затримувати і
доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних
військ України,  штабу  громадського  формування  з  охорони
громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб,
які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону і
не  виконують  вимог  щодо  припинення  адміністративного
правопорушення;
 
   4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;
 
   5) входити  до  клубів,  кінотеатрів,  стадіонів,  інших
громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого
ним органу для переслідування правопорушника, який переховується,
або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів;
 
   6) у разі участі спільно з  прикордонниками  у  пошуку
порушників кордону за згодою громадян або власника підприємства,
установи, організації чи уповноваженого  ним  органу  та  в
присутності їх представників входити у будь-який час доби до
житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств,
установ, організацій та оглядати транспортні засоби;
 
   7) у  невідкладних  випадках  використовувати транспортні
засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або
громадянам  (за  їх  згодою),  крім  транспортних  засобів
дипломатичних, консульських та інших представництв  іноземних
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального
призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що
перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від
нещасних випадків або правопорушень і потребують  термінової
медичної допомоги;
 
   8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення
реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до
припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів
у водіїв на право користування та  керування  транспортними
засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або
перебувають  у  стані  сп'яніння,  до  подальшого  керування
транспортними засобами;
 
   9) під час виконання обов'язків члена громадського формування
використовувати за власним бажанням свій або інший приватний
автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої
він перебуває. Відшкодування витрат за його використання у таких
випадках може провадитися  за  рахунок  коштів  громадського
формування у порядку, визначеному його положенням (статутом);
 
   10) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного
законодавства про державний кордон України, систему режимних
заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному
районі;
 
   11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного
впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.


 Розділ IV
 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ І 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
 
   Стаття 14. Умови та порядок застосування заходів фізичного 
впливу і спеціальних засобів
 
   Члени громадського формування з охорони громадського порядку
і державного кордону під час спільного з працівниками органів
внутрішніх справ, прикордонниками виконання покладених на них
завдань з охорони громадського порядку і державного кордону мають
право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби
індивідуального захисту та самооборони, заряджені  речовинами
сльозоточивої  та  дратівної  дії  у випадках і в порядку,
передбачених законом. Порядок придбання,  видачі  громадським
формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону
цих  спеціальних  засобів  та  їх  зберігання  визначається
Міністерством внутрішніх справ України і Державним комітетом у
справах охорони державного кордону України.
 
   Про намір застосувати силу і  спеціальні  засоби  особи
попереджаються  (якщо дозволяють обставини). Без попередження
фізична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо
виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена громадського
формування,  іншого   громадянина,   працівника   міліції,
військовослужбовця Прикордонних військ України.
 
   Не дозволяється  застосування заходів фізичного впливу і
спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб
похилого  віку  або  з  вираженими ознаками інвалідності та
малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що
загрожує життю і здоров'ю людей, членів громадських формувань,
працівників міліції, військовослужбовців  Прикордонних  військ
України, або збройного нападу чи збройного опору.
 
   У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного
впливу або спеціальних засобів члени громадських формувань не
можуть  перевищувати  міри,  необхідної  для  припинення
правопорушення, а також зобов'язані звести до мінімуму можливість
заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника та інших громадян. У разі
заподіяння такої шкоди члени громадських формувань забезпечують
подання допомоги потерпілим у найкоротший термін.
 
   Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслідок
застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, члени
громадських формувань повинні негайно сповістити відповідні органи
внутрішніх справ і прокуратури, підрозділи Прикордонних військ
України.
 
   Перевищення повноважень  із  застосуванням сили, а також
спеціальних засобів тягне за собою відповідальність згідно з
законом.
 
   Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на
придбання,  зберігання  і  застосування  спеціальних  засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
мають  право  під час виконання своїх обов'язків спільно з
працівниками органів  внутрішніх  справ  або  прикордонниками
застосовувати власні або видані цими об'єднаннями спеціальні
засоби:
 
   1) для самозахисту і захисту громадян від нападу та інших
дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
 
   2) для припинення групових порушень громадського порядку та
державного кордону;
 
   3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і
громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби,
а також громадян та їх особисту власність;
 
   4) для затримання і доставлення до органу внутрішніх справ,
підрозділу  Прикордонних  військ України, громадського пункту
охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні правопорушення
чи злочини, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або
чинять опір;
 
   5) для припинення в разі потреби опору працівникам міліції та
військовослужбовцям Прикордонних військ України, іншим особам, які
виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського
порядку і державного кордону та боротьби із злочинністю.
 
   Членам громадського  формування  забороняється  під  час
виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і
державного кордону використовувати холодну та вогнепальну зброю, в
тому  числі  мисливську, яка згідно з чинним законодавством
перебуває в їх особистому користуванні.


Розділ V
 
 ДЕРЖАВА І ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 
   Стаття 15. Обов'язки органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо діяльності
громадських формувань з охорони громадського
порядку і державного кордону

   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
посадові  особи цих органів, керівники підприємств, установ,
організацій у межах своєї компетенції, а також громадяни сприяють
громадським  формуванням  в  охороні  громадського порядку і
державного кордону.
 
   Місцеві державні  адміністрації  та  органи  місцевого
самоврядування,  підприємства,  установи  та  організації  в
установленому порядку розглядають пропозиції громадських формувань
щодо поліпшення стану громадського порядку і охорони державного
кордону та вживають у межах своєї компетенції відповідних заходів.
 
   Місцеві державні  адміністрації  та  органи  місцевого
самоврядування спільно з органами внутрішніх справ, підрозділами
Прикордонних військ України організовують діяльність громадських
формувань з охорони громадського порядку та державного кордону
шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших
спільних заходів, проведення інструктажів та оперативного надання
відповідної інформації, крім таємної, залучення їх членів до
правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби
з правопорушеннями.
 
   Стаття 16. Координація діяльності громадських формувань
 
   Місцеві державні  адміністрації  та  органи  місцевого
самоврядування у межах своєї компетенції спільно з органами
внутрішніх справ та підрозділами Прикордонних військ України
здійснюють координацію та контроль за діяльністю громадських
формувань,  заслуховують  повідомлення  і  звіти  керівників
зазначених формувань.
 
   Для реалізації цілей і завдань цих громадських формувань
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
мають право вводити за рахунок коштів місцевого бюджету посади
інструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону
народної дружини підприємства, установи, організації.
 
   Керівництво  діяльністю  громадських формувань здійснюють
штаби, координаційні ради та правління, які формуються на виборній
основі.
 
   Стаття 17. Правові гарантії та соціальний захист членів 
громадських формувань з охорони громадського
порядку і державного кордону
 
   Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності,
майна члена громадського формування та членів його сім'ї від
злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
   Злісна непокора членові громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, а також його образа та
інші  дії,  що  перешкоджають виконанню покладених на нього
обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.
 
   У разі загибелі членів громадського формування під  час
виконання ними покладених на них завдань з охорони громадського
порядку і державного кордону членам сім'ї загиблого або особам,
які  перебувають на його утриманні, за рахунок коштів, які
виділяються на фінансування діяльності громадських формувань з
охорони громадського порядку і державного кордону, у порядку,
визначеному цим Законом, виплачується одноразова допомога  у
розмірі не менше п'ятирічного середнього заробітку загиблого за
основним місцем  роботи,  а  також  відповідно  до  чинного
законодавства  призначається  пенсія  у  зв'язку  з  втратою
годувальника.
 
   У разі каліцтва, заподіяного члену громадського формування,
або встановлення інвалідності, яка настала внаслідок виконання ним
обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону, у
порядку, визначеному цим Законом, йому виплачується одноразова
допомога у розмірі від трирічного до п'ятирічного середнього
заробітку  (залежно  від  ступеня  втрати  працездатності) і
призначається пенсія по інвалідності відповідно до законодавства.
Кошти, витрачені у зв'язку з цим на лікування члена громадського
формування, стягуються з винної особи у встановленому порядку.
 
   За членами  громадських  формувань,  які  потерпіли  від
злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди при
перевищенні ними меж необхідної оборони, зберігаються місце роботи
(посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення
працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами.
 
   Одноразові допомоги члену громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або членам його сім'ї,
передбачені частинами третьою і четвертою цієї статті, а також
збитки, завдані його майну чи майну членів його сім'ї у зв'язку з
виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку  і
державного  кордону,  можуть  бути  відповідно  виплачені чи
компенсовані у повному обсязі за рахунок коштів відповідного
місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у
встановленому законом порядку.
 
   Члени зазначених  громадських  формувань  можуть  бути
застраховані за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів на
випадок загибелі або смерті на суму десятирічного середнього
заробітку за основним місцем роботи, а в разі поранення, контузії,
травм або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у
зв'язку з виконанням обов'язків з охорони громадського порядку і
державного  кордону, - у розмірі від річної до п'ятирічної
середньої  заробітної  плати  залежно  від  ступеня  втрати
працездатності.
 
   Порядок та умови страхування членів громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону визначаються
Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 18. Заходи заохочення і стягнення щодо членів 
громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону
 
   За активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку
і державного кордону члени громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону заохочуються органами
внутрішніх справ, підрозділами Прикордонних військ України, іншими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
шляхом оголошення подяки або видачі цінного подарунка чи грошової
винагороди. Крім того, підприємства, установи і організації за
поданням керівних органів громадських формувань можуть надавати
членам цих об'єднань пільгові путівки до санаторію або будинку
відпочинку, додаткову оплачувану відпустку терміном до 5 днів та
інші види заохочення і пільги, визначені зборами  трудового
колективу, за рахунок власних коштів. За поданням керівних органів
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного
кордону члени цих формувань, які беруть найбільш активну участь в
охороні громадського порядку, мають переважне право на вступ до
навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України,
Прикордонних військ України, прийняття на службу до органів
внутрішніх справ або Прикордонних військ України.
 
   За особливі заслуги під час виконання свого громадського
обов'язку та виявлення при цьому мужності і героїзму члени
громадського формування відзначаються в установленому порядку
державними нагородами.
 
   У зазначеному порядку можуть заохочуватися інші громадяни
України, які подають активну допомогу органам внутрішніх справ та
підрозділам Прикордонних військ України у виконанні покладених на
них завдань.
 
   До членів громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, які несумлінно ставляться  до
виконання своїх обов'язків, можуть застосовуватися за рішенням
загальних зборів або керівного виконавчого органу цього об'єднання
стягнення у вигляді попередження, догани, виключення із членів
громадського формування.


Розділ VI
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 
   Стаття 19. Забезпечення діяльності громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону
 
   Органи місцевого  самоврядування  та  місцеві  державні
адміністрації мають право вирішувати питання щодо забезпечення
діяльності громадських формувань, надавати їм службові приміщення,
необхідний інвентар та засоби зв'язку.
 
   Службові приміщення надаються громадським  формуванням  у
місячний термін після їх реєстрації.
 
   Громадські формування  з  охорони громадського порядку і
державного кордону можуть користуватися на договірних засадах
майном підприємств, установ, організацій та інших власників, у
тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв'язку.
 
   Органи внутрішніх справ, підрозділи  Прикордонних  військ
України у разі потреби можуть надавати на договірних засадах
громадським формуванням на період їх чергування або проведення
цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші
предмети екіпіровки нарядів.

Розділ VII
 
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА 
ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 
   Стаття 20. Контроль за діяльністю громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону
 
   Контроль за діяльністю громадських формувань  з  охорони
громадського порядку і державного кордону здійснюється органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку,
встановленому законом.
 
   Органи, що  проводять  реєстрацію  зазначених громадських
формувань, здійснюють контроль за дотриманням ними вимог положення
(статуту). Представники цих органів мають право спостерігати за
проведенням громадськими формуваннями заходів, вимагати необхідні
документи, одержувати пояснення.
 
   Контроль за джерелами і розмірами надходжень коштів до цих
громадських формувань здійснюється відповідно до закону.
 
   У разі порушення фінансової дисципліни з боку громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону
воно несе відповідальність згідно з законом.
 
   Стаття 21. Нагляд за додержанням і застосуванням законів 
громадськими формуваннями з охорони громадського
порядку і державного кордону
 
   Нагляд за додержанням і застосуванням законів громадськими
формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону
здійснюється в порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) і
законами України.

Розділ VIII
 
 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання
чинності цим Законом:
 
   затвердити типове  положення  (статут)  про  громадські
формування з охорони громадського порядку і державного кордону;
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
 
   забезпечити перегляд  і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади України їх нормативних
актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України                                                 Л.КУЧМА

м. Київ, 22 червня 2000 року 

N 1835-III